0

Beleid bescherming persoonsgegevens, RGPD

Gegevensbeschermingsbeleid

De Groep VITRINEMEDIA hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid en de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar gebruikers. In het belang van de transparantie heeft VITRINEMEDIA een Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens aangenomen met betrekking tot identificeerbare gegevens die door VitrineMedia worden verzameld of verwerkt.

VITRINEMEDIA heeft haar beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens bijgewerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, met name Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD) en Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden (Loi Informatique et Libertés).


1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS?

Elke verwerking van de aan VitrineMedia meegedeelde persoonlijke informatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van VITRINEMEDIA, waarvan de contactgegevens zijn :

 • VITRINEMEDIA
 • 50 Route de la Reine
 • 92120 Boulogne-Billancourt
 • France

Voor alle vragen kan contact worden opgenomen met de functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens staan vermeld in artikel 7.

VITRINEMEDIA kan uw gegevens ook verwerken als onderaannemer van haar klanten die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan. Dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens is alleen van toepassing op gevallen waarin VitrineMedia verantwoordelijk is voor de verwerking.


2. WELKE INFORMATIE OVER DE GEBRUIKER WORDT VERZAMELD?

Afhankelijk van het geval kan VITRINEMEDIA twee soorten informatie verzamelen bij een bezoek aan de sites van de groep.

Het eerste type komt overeen met de persoonlijke gegevens die door de gebruikers worden verstrekt tijdens :

 • Contact maken, om aanvullende informatie vragen,
 • Het downloaden van een digitale ondersteuning (bijv.: Gids, witboek, enz.),

Afhankelijk van het geval zal dan verschillende informatie worden verzameld, zoals

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, IP-adres;
 • Contactgegevens: postadres, e-mail, telefoonnummer;
 • Gegevens met betrekking tot interacties tussen de gebruiker en VITRINEMEDIA;
 • Gegevens met betrekking tot de verwerking van aan u verzonden e-mails en mededelingen, zoals de datum of het tijdstip van verzending.

De tweede soort informatie is statistisch van aard en is bedoeld om de ervaring van de gebruiker op de websites van de onderneming te optimaliseren.

Dit tweede type informatie omvat IP-adressen (die de netwerkverbinding aangeven), de bezochte pagina's en het pad dat de bezoeker op onze sites heeft afgelegd. Wij kunnen gegevens registreren zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, maar er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld.

Indien u ervoor kiest om ons vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken, zal deze worden opgeslagen in onze beveiligde databases (of die van onze dienstverleners, zoals onze web service providers) in overeenstemming met passende procedures om de toegang en integriteit van die informatie te beschermen.

De gegevens die u op de website hebt ingevoerd, zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen binnen de VITRINEMEDIA-groep die verantwoordelijk zijn voor de werking van de website, de ondersteuning en de hosting van deze website.

De personen die toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van de website zijn

 • Het marketing team
 • Het verkoopteam

De door u verstrekte informatie zal worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor doeleinden die door u zijn goedgekeurd.

Wij delen geen contactinformatie met derden.


3. HOE ZIT HET MET KOEKJES?

Wanneer u de site van VitrineMedia bezoekt, kunnen wij verschillende cookies gebruiken, afhankelijk van uw keuzes en de technische parameters van uw internetbrowser, met name voor reclamedoeleinden.

Een cookie is een tekstbestand dat, afhankelijk van uw keuzes, kan worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte op uw terminal (computer, tablet, enz.) wanneer u een onlinedienst raadpleegt met behulp van uw browsersoftware.

Het wordt door de server van een website aan uw browser doorgegeven. Elke cookie is gekoppeld aan een anonieme identificatiecode. Het cookiebestand stelt de verstrekker ervan in staat het apparaat waarop het is opgeslagen te identificeren voor de duur van de geldigheid of de registratie van het betrokken cookie. Een cookie kan niet rechtstreeks worden herleid tot een fysiek persoon.

VITRINEMEDIA gebruikt drie soorten cookies:

 • Sessie- of voorkeurcookies, die essentieel zijn voor het surfen en de goede werking van de site,
 • Audience measurement cookies,
 • Cookies van adverteerders.

Het doel van deze cookies is om

 • het aantal gebruikers te meten en te analyseren hoe onze diensten worden gebruikt, om het gebruik ervan te vergemakkelijken, ze te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze aan de behoeften van onze klanten voldoen.
 • Om de navigatiepaden op onze sites te meten voor statistische doeleinden en om VitrineMedia in staat te stellen haar bezoekers beter te begrijpen. VitrineMedia maakt gebruik van Google Analytics, Google Ads, Hotjar en Matomo oplossingen, geconfigureerd volgens de aanbevelingen van de CNIL om in overeenstemming te zijn met de GDPR.
 • Cookies van adverteerders worden gebruikt om relevante en interessante advertenties aan elke gebruiker te tonen.
 • Cookies vervallen en worden uiterlijk 24 maanden nadat ze op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker zijn geplaatst, gewist.

U kunt het privacybeleid van Google-oplossingen raadplegen: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Hier is een lijst van providers die gebruikt worden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:

 • CloudFlare, dit bedrijf maakt het mogelijk de webnavigatie te beveiligen en de toegang tot de pagina's te versnellen.
 • Google Recaptcha, een module om menselijke bezoekers te identificeren en webaanvallen te vermijden. 
 • Stripe, wij gebruiken Stripe om kaartbetalingen op onze online shop VM Shop te verzekeren.
 • Ausha, een tool om de podcasts die we maken uit te zenden op de website en op de verschillende streamingplatforms.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat deze automatisch worden geweigerd of uw voorkeuren aanpassen via onze toestemmingsbanner. 


4. HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

VitrineMedia zal uw gegevens waarschijnlijk verzamelen via :

 • De websites van de groep VITRINEMEDIA (met name wanneer u een klantenrekening aanmaakt of zich abonneert op een dienst);
 • Sites die gespecialiseerd zijn in het verzenden van sollicitaties (bv. Indeed, Monster, enz.);
 • Sociale netwerken: via de knoppen op de Facebook-, Twitter- en LinkedIn-pagina's kunt u de publicaties van VITRINEMEDIA volgen en/of "liken". De door deze acties verstrekte informatie kan door het betrokken sociale netwerk worden gebruikt. Wij raden u aan het privacybeleid van deze netwerken te raadplegen voor details over de mogelijke gevolgen;
 • Ruilingen met ons, of u nu een klant bent of een derde partij;
 • De andere entiteiten van de Groep VITRINEMEDIA om u 24 uur per dag permanente technische ondersteuning te bieden. De verschillende entiteiten van de Groep VITRINEMEDIA delen onderling bepaalde klanteninformatie met betrekking tot haar diensten. Niet alle entiteiten van de VitrineMedia Group zijn gevestigd in landen die een niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden dat gelijkwaardig is aan het niveau dat wordt verwacht door de GDPR. Het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van elke entiteit is echter identiek en eerbiedigt de rechten inzake persoonsgegevens.

5. HOE WORDEN DE VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKT?

VITRINEMEDIA kan uw persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting, uw toestemming, een contractuele relatie met u en/of voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen.

VITRINEMEDIA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Communicatie met u via e-mail of post in het kader van de verlening van haar diensten;
 • Om diensten te verlenen;
 • Fraudebestrijding; bij het plaatsen van een bestelling kunnen bewijsstukken worden gevraagd om fraude te beperken.
 • Om uitnodigingen voor evenementen, tevredenheidsonderzoeken en nieuwsbrieven te sturen, indien u dat wenst;
 • Om te voldoen aan wettelijke of administratieve verplichtingen;
 • Anonieme statistische analyse;
 • Indien uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, zal VitrineMedia Group u hierover informeren en, indien wettelijk vereist, uw voorafgaande toestemming verkrijgen.

6. BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wettelijke en fiscale bepalingen niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.


7. TOT WELKE INFORMATIE HEB IK TOEGANG?

VITRINEMEDIA geeft u toegang tot een breed scala van informatie die u hebt verstrekt, namelijk

 • Naam
 • uw voornaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Adres
 • Land
 • Bedrijfsnaam

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, overdracht van, verzet tegen en verwijdering van uw persoonsgegevens.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken indien deze is gebaseerd op uw toestemming (bv. toezending van de nieuwsbrief, enz.).

Als u vragen hebt over uw rechten of als u ze wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Per e-mail aan het volgende adres: dpo@vitrinemedia.com
 • Per post: ter attentie van de DPO, 26 rue du Prado 34170 Castelnau-le-Lez, France.

8. VEILIGHEID

VITRINEMEDIA neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

Omdat de bescherming van persoonsgegevens belangrijk is voor VITRINEMEDIA, wordt onze site gehost op servers die zich in Frankrijk - dus binnen de Europese Unie - bevinden, om een passend niveau van bescherming te garanderen voor alle gegevens die worden verzameld en verwerkt, met inbegrip van het onderhoud van de toepassingen.


9. LINKS NAAR ANDERE SITES

De websites van VITRINEMEDIA kunnen links bevatten naar sites van derden, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, etc....

VITRINEMEDIA heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of over de privacypraktijken van deze derden die zij kunnen verzamelen.

Bijgevolg wijst VitrineMedia elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw Persoonsgegevens.


10. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

Dit privacybeleid is onderworpen aan het Franse recht, met uitsluiting van het internationale recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking zijn de bevoegde rechtbanken die van het Hof van Beroep te Parijs, niettegenstaande meerdere verweerders of de tussenkomst van derden.