0

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Werkingssfeer - Inhoud - Product

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder voorbehoud van toepassing op alle producten en/of diensten en/of installaties aangeboden door VITRINEMEDIA® (hierna genoemd "Producten"). Zij hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen te bepalen met betrekking tot de verkoop van Producten die door VITRINEMEDIA® aan de klant worden aangeboden. De bepalingen van dit contract geven de volledige overeenkomst tussen de partijen weer. Zij vormen de enige basis van de commerciële relatie tussen de partijen en in die zin wordt de klant geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle eerdere voorstellen of overeenkomsten, alsmede op alle andere mededelingen en algemene inkoopvoorwaarden. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig worden geacht of ongeldig worden verklaard, behouden de overige bepalingen hun volledige geldigheid en strekking. VITRINEMEDIA® behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. In dat geval zijn de geldende algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op elke bestelling. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zullen worden medegedeeld aan elke klant die daarom verzoekt.

VITRINEMEDIA® behoudt zich het recht voor om van bepaalde clausules van onderhavig contract af te wijken, afhankelijk van de met de klant gevoerde onderhandelingen, door specifieke verkoopsvoorwaarden op te stellen.

De prijzen en informatie op de communicatiedragers, evenals de tarieven, worden ter informatie gegeven, VITRINEMEDIA® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de vorm, de afmetingen of het materiaal van haar Producten. De kenmerken van de Producten worden louter ter informatie gegeven en mogen in geen geval aanleiding geven tot klachten of verzoeken om prijsvermindering van de kant van de klant.


Artikel 2. Bestellingen

De klant plaatst een bestelling hetzij (i) online vanuit de catalogus op de website van VITRINEMEDIA®, hetzij (ii) door ondertekening van een bestelbon bij een vertegenwoordiger van VITRINEMEDIA.

In het geval van een online bestelling: om de bestelling te valideren, moet de klant, door te klikken op de plaats aangegeven op de site, de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden. De aanvaarding van de bestelling zal resulteren in de verzending van een bevestigingsmail door VITRINEMEDIA®. De klant kiest het adres en de wijze van levering. De betaling geschiedt rechtstreeks online.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden Producten.


Artikel 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De in het VITRINEMEDIA®-aanbod vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW.

De factuur zal naar keuze van VITRINEMEDIA® per post of per e-mail naar de klant worden gestuurd op de dag van de levering van de Producten door VITRINEMEDIA® aan de vervoerder of de installateur.

De betalingsvoorwaarden voor een online bestelling zijn als volgt: betaling van 100% van het totaalbedrag inclusief BTW bij bestelling.

De betalingsvoorwaarden van de prijs van een bestelling die door ondertekening van een bestelbon tot stand komt, zijn de volgende: 50% van het totaalbedrag inclusief BTW op het ogenblik van de bestelling en het saldo van 50% op het ogenblik van de levering van de Producten, tenzij bij de bestelling of bij de ondertekening van een leasingcontract uitdrukkelijk een specifieke overeenkomst is bedongen.

In geval van installatie van de Producten door VITRINEMEDIA® (of een van haar partners), zal het saldo van 50% door de klant aan de installateur worden overgemaakt op het einde van zijn tussenkomst.

Indien de installatiedienst van VITRINEMEDIA® niet door de klant werd gekozen, dient het saldo van de resterende 50% door de klant te worden betaald bij ontvangst van de factuur.

Indien de klant een leasingovereenkomst sluit met een partnerorganisatie van VITRINEMEDIA® voor de financiering van de Producten, verlopen de facturatie- en betalingsprocedures als volgt: de bevestiging van de geschiktheid van de klant geeft aanleiding tot het verzoek aan de klant om de overeenkomst te ondertekenen; de bestelling wordt gevalideerd en in levering genomen na ontvangst van de door de klant ondertekende leasingovereenkomst

Ingeval de klant een licentiecontract onderschrijft voor de VM LIVE software, worden de royalty's door de klant aan VITRINEMEDIA® betaald op de data bepaald in het contract, via domiciliëring. Indien de bankoverschrijving wordt geweigerd, zal VITRINEMEDIA® de klant een vergoeding van 17 € exclusief BTW aanrekenen.

Geen enkele annulering van de bestelling kan door de klant gebeuren zonder het voorafgaande akkoord van VITRINEMEDIA®, ongeacht of er al dan niet een voorschot betaald werd. In geval van annulering van een bestelling die niet door VITRINEMEDIA® wordt aanvaard, blijven de reeds gedane betalingen (betaald voorschot en saldo van de factuur, indien van toepassing) eigendom van VITRINEMEDIA®.

In geval van installatie van de Producten door VITRINEMEDIA®, zal elke annulering van een afspraak door de klant minder dan 72 uur voor de tussenkomst van de installateur, aan de klant gefactureerd worden ten belope van 50% van de geldende prijs van de installatie, volgens de voorziene tarieven.

De betalingsvoorwaarden zullen op de factuur worden vermeld. Elk bedrag inclusief belasting dat op de vervaldag niet is betaald, geeft aanleiding tot betaling door de klant van boetes die worden vastgesteld op driemaal de wettelijke rentevoet. Deze boetes zijn van rechtswege opeisbaar. Bovendien heeft VITRINEMEDIA® het recht om onmiddellijke betaling van onbetaalde facturen te eisen en behoudt zij zich het recht voor om de levering van lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of interesten. Bovendien zullen bij niet-betaling van een factuur op de exacte vervaldag de verschuldigde bedragen van rechtswege worden vermeerderd met een nalatigheidsinterest gelijk aan 5% per maand. Deze verhoging vormt in geen geval een boete, maar veeleer een vergoeding voor de door VITRINEMEDIA® geleden schade.

In geval van laattijdige betaling is de klant aan VITRINEMEDIA® van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding voor invorderingskosten van 40 euro verschuldigd. VITRINEMEDIA® kan aan de klant een bijkomende schadevergoeding vragen indien de werkelijk gemaakte incassokosten dit bedrag overschrijden, mits voorlegging van bewijsstukken.


Artikel 4. Verzending en levering

De Producten worden geleverd op de door de klant aangewezen plaats. De leveringstermijnen en, in voorkomend geval, de installatie van het volledige platform (hard- en software) indien de klant gekozen heeft voor de optie om de Producten door VITRINEMEDIA® te laten installeren, worden in onderling overleg tussen VITRINEMEDIA® en de klant bepaald, met dien verstande dat de installatie van de Producten in geen geval mag plaatsvinden terwijl de lokalen van de klant in aanbouw zijn. VITRINEMEDIA® zal alles in het werk stellen om de aldus vastgestelde termijnen na te leven, behalve in geval van overmacht, met name overstromingen, aardbevingen, stakingen of voorraadtekorten bij de leveranciers van VITRINEMEDIA®, zonder dat deze opsomming limitatief is. De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van indicatie en ter informatie gegeven en hangt met name af van de beschikbaarheid van de vervoerders en de volgorde van aankomst van de bestellingen. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot boete of schadevergoeding, noch tot annulering van de bestelling.

Elke bij VITRINEMEDIA® geplaatste bestelling die buiten Frankrijk wordt geleverd kan, indien van toepassing, onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten die door de klant rechtstreeks aan de vervoerder worden betaald. De eigendomsoverdracht van de Producten vindt pas plaats nadat de prijs volledig door de klant is betaald, ongeacht de leveringsdatum. Wanneer het transport door de VITRINEMEDIA® installateur wordt verzorgd, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de klant op het ogenblik van de levering. Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe de Producten te verzekeren tegen de risico's van verlies en beschadiging door ongeval door middel van een verzekeringspolis ten gunste van de leverancier. Het is aan de klant om, in geval van beschadigde of ontbrekende goederen, alle nodige voorbehouden te maken en claims in te dienen bij de vervoerder. Elk product dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een reservering per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de drie (3) dagen na de ontvangst ervan door de vervoerder overeenkomstig artikel L133-3 van het Wetboek van Koophandel, waarvan tegelijkertijd een kopie aan VITRINEMEDIA® wordt toegestuurd, wordt geacht door de klant te zijn aanvaard.


Artikel 5. Licentie voor het gebruik en onderhoud van de VM LIVE-software

In geval van een licentieovereenkomst voor het gebruik en het onderhoud van de VM LIVE software met VITRINEMEDIA®, wordt de software door VITRINEMEDIA® voorgeïnstalleerd op de door de klant of door VITRINEMEDIA® geleverde hardware.

VITRINEMEDIA® installeert automatisch de laatste update van de VM LIVE software, zodat de klant kan genieten van de laatste updates. VITRINEMEDIA® verbindt zich ertoe de laatste gebruiksaanwijzing van de software ter beschikking te stellen op haar website of per e-mail naar de klant te sturen, afhankelijk van de gebruikte versie. Inzendingen worden alleen op het scherm van de klant bijgewerkt indien de klant over een internetverbinding beschikt. VITRINEMEDIA® wijst alle verantwoordelijkheid af voor het type vermelding dat door de klant wordt gepubliceerd.

De vergunning wordt verleend voor een periode van één jaar en kan stilzwijgend van jaar tot jaar worden verlengd, tenzij zij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging door een van de partijen wordt opgezegd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand vóór de vervaldag van de overeenkomst.

In geval van niet-betaling door de Klant van één van de bedragen verschuldigd uit hoofde van de licentieovereenkomst, behoudt VITRINEMEDIA® zich het recht voor om haar diensten op te schorten en/of de toegang tot de VM LIVE software op te schorten en bijgevolg alle distributie van media stop te zetten, onverminderd haar recht om onmiddellijk een einde te stellen aan de overeenkomst.


Artikel 6. Intellectuele eigendom

VITRINEMEDIA® is de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de studies, toepassingsoplossingen en technische documentatie, foto's, Producten, enz., zowel schriftelijk als elektronisch, geleverd aan de klant in het kader van de uitvoering van dit contract. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VITRINEMEDIA® is het de klant niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, zelfs niet voor back-updoeleinden, te trachten de bron te kennen of te bezitten en/of ze te gebruiken voor andere dan de oorspronkelijk bedoelde doeleinden.


Artikel 7. Productgarantie - Onderhoud van software

De Producten worden gedekt door een garantie waarvan de duur varieert naargelang van het type Product, d.w.z. vanaf de datum van levering (met dien verstande dat de klant zich niet op de garantie kan beroepen indien hij het Product niet volledig heeft betaald):

- 2 jaar voor "LED"-producten en accessoires,

- 1 jaar voor "Light&Play"-producten en

- 3 jaar voor "LCD" producten.

Deze garantie dekt de niet-conformiteit van de Producten met de bestelling en verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de Producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik. Onder deze voorwaarden zal VITRINEMEDIA® de Producten of onderdelen onder garantie vervangen of repareren.

De Producten moeten bij de levering door de klant worden gecontroleerd en elke klacht, voorbehoud of betwisting met betrekking tot tekorten en zichtbare gebreken moet worden geformuleerd onder de hierna vermelde voorwaarden.

In geval van een kennelijk gebrek worden de gebrekkige onderdelen door VITRINEMEDIA® vervangen, onder voorbehoud van verificatie van de vermeende gebreken. De klant moet alle bewijzen leveren voor de realiteit van de vastgestelde gebreken, waarbij VITRINEMEDIA® zich het recht voorbehoudt om, rechtstreeks of onrechtstreeks, over te gaan tot elke waarneming en verificatie ter plaatse. De melding van gebreken die bestonden op het moment van levering en die aan het licht zijn gekomen na ontvangst of installatie van de Producten, moet door de klant worden gedaan, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per elektronische post, binnen vijf (5) dagen na de ontdekking van het gebrek aan overeenstemming.

Door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat na het verstrijken van deze termijn, hij zich niet meer kan beroepen op het gebrek aan conformiteit van de Producten, noch dit als tegenvordering kan inroepen bij elke vordering tot invordering die door VITRINEMEDIA® zou worden ingesteld.

In geval van niet-naleving van deze voorwaarden, kan VITRINEMEDIA® niet aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor de verborgen gebreken.

In het kader van de garantie voor verborgen gebreken is VITRINEMEDIA® enkel gehouden tot kosteloze vervanging van de gebrekkige Producten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding om welke reden dan ook.

VITRINEMEDIA® garandeert haar Producten tegen verborgen gebreken, overeenkomstig de wet, de gebruiken en de jurisprudentie, onder de volgende voorwaarden

- de garantie geldt alleen voor Producten die eigendom van de Klant zijn geworden;

- Zij is alleen van toepassing op Producten die door VITRINEMEDIA® op de markt worden gebracht;

- Zij is uitgesloten onder de voorwaarden van artikel 8 hierna.

De garantie van VITRINEMEDIA® betreft uitsluitend verborgen gebreken of gebrekkige Producten zoals gedefinieerd in artikel 8 hieronder. Aangezien de klanten van VITRINEMEDIA® professionals zijn, worden verborgen gebreken gedefinieerd als fabricagefouten in het Product die het ongeschikt maken voor gebruik en die waarschijnlijk niet door de klant worden ontdekt vóór het gebruik.

Aan het einde van de garantieperiode kan de klant desgewenst intekenen op een verlengde garantie voor de apparatuur, met uitzondering van de voedingen. Deze garantieverlenging wordt aangeboden voor een maximum van twee jaar. Deze uitbreiding is voorbehouden voor klanten die door VITRINEMEDIA® geïnstalleerd en gefactureerd werden of die de installatienormen van VITRINEMEDIA® hebben nageleefd. De vervanging van defecte Producten of onderdelen verlengt de garantieperiode niet.

Met betrekking tot de VM LIVE software, stelt VITRINEMEDIA® aan de klant met licentie een telefonische bijstandsdienst ter beschikking betreffende het gebruik van de software, alsook een onderhoudsdienst voor het oplossen van eventuele gebreken aan de software die de werking ervan kunnen belemmeren en het ontbreken van informatie op alle schermen.


Artikel 8. Voorwaarden voor de toepassing van de garantie - Uitsluitingen

Een Product wordt geacht gebrekkig te zijn wanneer het niet oplicht of wanneer het flikkert, met uitzondering van (maar niet beperkt tot) een vermindering van de nominale helderheid van het nieuwe product.

VITRINEMEDIA® is in geen geval aansprakelijk voor, en de garantie is niet van toepassing op, defecten aan het Product die het gevolg zijn van

- abnormaal gebruik van het Product,

- de koppeling van VITRINEMEDIA®-producten met producten die door een derde op de markt worden gebracht,

- de uitvoering van werkzaamheden op het terrein van de klant,

- het niet naleven van de contractuele documentatie, instructies, gebruiksaanwijzingen, technische aanbevelingen (deze lijst is niet exhaustief) die beschikbaar zijn op de website van VITRINEMEDIA® of op elk ander door VITRINEMEDIA® aangeduid medium,

- aan een externe oorzaak zoals een fysieke schok (met een voorwerp, een persoon, enz.), een elektrische overbelasting of een val op de grond,

Deze lijst is niet uitputtend.


Artikel 9. Datum van inwerkingtreding - Voorwaarden voor de toepassing van de garantie

De garantie biedt de klant de mogelijkheid het defecte Product te laten vervangen of repareren. In geval van vervanging van het Product zal de omwisseling op dezelfde wijze geschieden, tenzij het betrokken Product niet beschikbaar is. In dat geval wordt het Product vervangen door het model dat qua technische kenmerken het dichtst in de buurt komt. Na melding van het gebrek aan VITRINEMEDIA® en na haar akkoord te hebben verkregen, zendt de klant het gebrekkige Product op eigen kosten terug aan VITRINEMEDIA®, die na een technische controle van het Product bepaalt of de garantie al dan niet van toepassing is op het vastgestelde gebrek. In dat geval zal VITRINEMEDIA® de klant zo spoedig mogelijk een vervangend product toesturen. Behoudens uitdrukkelijke vraag van de klant, is geen enkele verplaatsing van het personeel van VITRINEMEDIA® voorzien, noch voor de verwijdering van de Producten, noch voor de installatie van de vervangingsproducten. Indien nodig worden de verplaatsingen van het personeel op verzoek van de klant begroot tegen het geldende tarief, onder voorbehoud van aanvaarding door de klant, en worden zij vervolgens gefactureerd.


Artikel 10. De verantwoordelijkheid van VITRINEMEDIA®.

De aansprakelijkheid van VITRINEMEDIA® is beperkt tot de loutere levering van Producten, voor alle rechtstreekse en materiële schade die zij aan de klant zouden kunnen berokkenen. VITRINEMEDIA® kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen, voor onrechtstreekse of immateriële schade berokkend aan de klant, voor schade te wijten aan laattijdige levering, voor gebreken of schade te wijten aan de niet-overeenstemming met de behoeften van de klant, gebruik in strijd met lokale of nationale regelgeving die het gebruik van verlichte displays in ramen of op gevels van gebouwen of woningen verbiedt of beperkt, wat kan leiden tot gedeeltelijk gebruik van het Product door de klant, en/of schade die het gevolg is van een oorzaak die buiten de controle van VITRINEMEDIA® ligt.


Artikel 11. Verplichtingen van de cliënt

De klant verklaart dat hij kennis heeft genomen van de technische kenmerken van de Producten en van de aanbevelingen voor het gebruik ervan, en dat hij de Producten op eigen verantwoordelijkheid en volgens zijn behoeften heeft gekozen. De klant is zich ten volle bewust van de middelen die hij moet aanwenden om de goede werking van zijn computersysteem, de elektrische en mechanische weerstand ervan (vloeren en plafonds) te verzekeren. Bovendien verbindt de cliënt zich tot absolute geheimhouding over de methoden die door VITRINEMEDIA® worden gebruikt en waarvan hij kennis zou kunnen hebben. De klant moet het raam ook in zijn verzekeringspolis opnemen om alle risico's te dekken die zich in de loop van de tijd kunnen voordoen.


Artikel 12. Aanbrengen van het logo en de communicatie van de dienstverlener op de etalage van de klant - Beeldrechten - Commerciële referentie

De klant aanvaardt zonder voorbehoud dat het logo van VITRINEMEDIA® op de verlichte en niet-verlichte displays en LCD-schermen wordt aangebracht.

Door de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden geeft de klant VITRINEMEDIA® uitdrukkelijk de toestemming om de foto's van zijn binnen- en buitenvitrine, na de installatie van de Producten, evenals zijn naam, zijn handelsnaam en zijn logo, rechtstreeks en zonder beperking in de tijd te exploiteren en te gebruiken in alle tot op heden bekende en onbekende vormen en media (pers, brochure, affiches, internet, enz.) voor de promotie van zijn activiteiten. De klant erkent dat hij de volle eigenaar is van zijn rechten en geen enkele vergoeding kan eisen voor het gebruik van de in dit lid bedoelde rechten.


Artikel 13. Behoud van eigendom

De eigendomsoverdracht van de Producten wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs van de Producten door de Klant, in hoofdsom en toebehoren. Elk andersluidend beding, met name opgenomen, in voorkomend geval, in de algemene aankoopvoorwaarden van de klant, wordt geacht niet geschreven te zijn, overeenkomstig artikel L624-16 van het Wetboek van Koophandel. Bij uitdrukkelijke overeenkomst kan VITRINEMEDIA® de rechten die zij heeft op grond van de huidige clausule van eigendomsvoorbehoud uitoefenen voor al haar schuldvorderingen, op alle Producten die in het bezit zijn van de klant, waarbij deze laatste conventioneel geacht worden de onbetaalde Producten te zijn en VITRINEMEDIA® deze kan terugnemen of ze kan opeisen als compensatie voor al haar onbetaalde facturen, onverminderd haar recht om de lopende verkopen te annuleren. VITRINEMEDIA® kan eveneens, in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, de ontbinding van de verkoop eisen na een eenvoudige ingebrekestelling. Evenzo kan VITRINEMEDIA® eenzijdig, na het versturen van een ingebrekestelling, een inventaris opmaken of laten opmaken van haar Producten die in het bezit zijn van de klant, die zich ertoe verbindt om voortaan vrije toegang te verlenen tot haar winkels of andere voor dit doel, waarbij de identificatie van de Producten steeds mogelijk moet zijn. In geval van opening van een curatele- of vereffeningsprocedure worden de lopende bestellingen automatisch geannuleerd en behoudt VITRINEMEDIA® zich het recht voor om de Producten die in voorraad zijn terug te vorderen. Deze clausule verhindert niet dat de risico's van de Producten bij levering op de koper overgaan. Vanaf het ogenblik van de levering is de koper de bewaarder en de voogd van de Producten. In geval van niet-betaling en tenzij hij er de voorkeur aan geeft de volledige uitvoering van de verkoop te vragen, behoudt VITRINEMEDIA® zich het recht voor de verkoop te ontbinden na ingebrekestelling en de geleverde Producten terug te vorderen, waarbij de terugzendingskosten ten laste van de klant vallen en de gedane betalingen door VITRINEMEDIA® worden verworven als boeteclausule.


Artikel 14. Gegevensverwerking

Door de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de gegevens die aan VITRINEMEDIA® of aan elke andere vennootschap van de groep VITRINEMEDIA worden meegedeeld, verwerkt kunnen worden met het oog op het beheer van de bestellingen en voor het aanleggen van een klantenbestand voor commerciële prospectiedoeleinden door de vennootschappen van de groep VITRINEMEDIA. Overeenkomstig de Franse wet inzake informatietechnologie en burgerlijke vrijheden beschikt de klant over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van deze gegevens. Zij kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en hebben het recht hun toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met rgpd@vitrinemedia.com.

De klant verklaart zich te houden aan de GDPR 2016/679 van 27 april 2016 en alle aanverwante regelgeving die algemeen wordt aangeduid als GDPR. De cliënt verklaart dus de volledige eigenaar te zijn van de rechten op alle persoonsgegevens die aan VitrineMedia worden meegedeeld in het kader van de diensten die onder dit contract vallen, geeft VitrineMedia toestemming om deze gegevens te gebruiken en verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor deze doeleinden.


Artikel 15. Gedeeltelijke nietigheid - toleranties

Indien één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt op grond van een wet, een voorschrift of ingevolge een eindbeslissing van een bevoegde rechterlijke instantie, zullen de overige bepalingen al hun kracht en strekking behouden. Geen enkele tolerantie, geen enkele passiviteit of geen enkele traagheid van de kant van VITRINEMEDIA® kan geïnterpreteerd worden als een afstand van haar rechten onder deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 16. Toepasselijk recht - Bevoegdheid

Het huidige contract is onderworpen aan het Franse recht voor wat betreft de geldigheid, interpretatie en uitvoering ervan. In geval van tegenstrijdige interpretatie tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en hun vertaling in een andere taal, heeft de Franse versie voorrang.

Bij gebrek aan minnelijke schikking zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de geldigheid van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Nanterre, waarvan de maatschappelijke zetel van VITRINEMEDIA® afhangt, zelfs in geval van meerdere verweerders of de tussenkomst van derden.